Ruszamy na XX Sesję Pomorzoznawczą

Już w przyszłym tygodniu, w dniach 18-20 listopada, w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku odbywać się będzie XX Sesja Pomorzoznawcza. Jest to cykliczna konferencja, bardzo ważna dla badaczy dziejów Pomorza, bo prezentująca wyniki najnowszych prac i analiz. Najbliższa będzie głównie poświęcona badaniom z lat 2013-2015. Nie może tam oczywiście zabraknąć także nas. W tym roku zaprezentujemy się podwójnie – ze św. Jakubem AD 2013 i Szpitalem AD 2014. Zatem, do zobaczenia w pięknym Gdańsku! 🙂

Archeologia jakubowa: widok na jakubowy zespół  - klasztor, kościół, szpital

Archeologia jakubowa: widok na jakubowy zespół – klasztor, kościół, szpital

Poniżej zamieszczamy cały program konferencji:

Program sympozjum

Środa, 18 listopada 2015 r.

Część wstępna (wspólna dla obydwu bloków sesji)

10.00   Powitanie gości, oficjalne otwarcie konferencji

10.20   Prof.dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Archeologia w dobie kryzysu nauk humanistycznych. Referat

10.40   Prof.dr hab. Janusz Skoczylas (Instytut Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Formy i sposoby wykorzystania dorobku nauk geologicznych w archeologii. Referat

11.00   Dr hab. Agnieszka M.Noryśkiewicz(Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Paleobotanika w badaniach stanowisk archeologicznych, jej rola i  znaczenie w poznaniu paleośrodowiska i dawnych kultur.Referat.

11.20   Prof. UMK dr hab. inż. Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Archeozoologia Pomorza – Stan badań i perspektywy rozwoju. Referat.

11.40   Dr hab. Tomasz Kozłowski (Zakład Antropologii; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Antropologia i jej rola w poznaniu dawnych społeczności ludzkich na obszarze Pomorza. Referat

12.00   Prof. dr hab. inż. Tomasz Ważny(Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Trzydzieści lat dendroarcheologii Pomorza Gdańskiego z perspektywy lat 2014-2015. Referat

12.20   Prof.dr hab. Włodzimierz Rączkowski (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Grzegorz Kiarszys (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Pozorny lot Dedala – metody nieinwazyjne jako szansa na postęp poznawczy w archeologii Pomorza?. Referat

12.40   Dyskusja, kawa, przejście uczestników do wybranych sal konferencyjnych

Blok I

PRADZIEJE (SALA B)

13.00   Dr Marcin Wąs (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Stan i potrzeby badań nad paleolitem i mezolitem na Pomorzu. Referat

13.20   Dr Beata Bielińska-Majewska (Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu) – Epoka kamienia – badania wykopaliskowe Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach2013 – 2015. Referat

13.40   Prof.UG dr hab. Lech Czerniak (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Stan i potrzeby badań nad neolitem Pomorza. Referat

14.00   Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław) – Prace terenowe w latach 2014 – 2015. Przyczynek do studiów nad epoką kamienia Dolnego Nadodrza. Referat

14.20   Ewelina Orwat (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Materiały kultury późnej ceramiki wstęgowej ze stanowiska Browina 4, gm. Chełmża. Komunikat

14.30   Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław), mgr Mieszko Pawłowski (Muzeum Narodowe w Szczecinie) – Wyniki nadzorów archeologicznych na stanowisku nr 2 w Warzynicach w latach 2013-2015 jako przykład współpracy środowiskowej. Referat

14.50   Dr hab. Jacek Wierzbicki (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Nowe odkrycia grobowców megalitycznych na Pomorzu Środkowym i Wschodnim. Komunikat

15.00-15.40    Dyskusja, przerwa obiadowa

15.40   Dr hab. prof. UŁ Seweryn Rzepecki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), Bogdan Przybyła (Łobeska Fundacja Archeologiczna) – Groby olbrzymów. O najnowszych odkryciach na Ziemi Łobeskiej. Referat

16.00   Dr Marcin Szydłowski (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Kamieniarstwo młodszej epoki kamienia na Pomorzu (badania 2013-2015). Referat.

16.20   Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław) – Wyniki wdrażania niesformalizowanego projektu badań mikroregionalnych na Dolnym Nadodrzu w latach 2014-2015. Referat

16.40   Dr hab. prof. UŁ Seweryn Rzepecki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Depozyt siekier kamiennych z Plemiąt. Referat

17.00   Dr Agnieszka Matuszewska, mgr Marek Schiller (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Odkryć to co pozornie znane. Obiekty megalityczne zarejestrowane przy wykorzystaniu lotniczego skaningu laserowego (LIDAR/ALS), na terenie gminy Dolice, woj.zachodniopomorskie. Referat.

17.20   Dr Kamil Adamczak, prof. dr hab. Stanisław Kukawka, mgr Alicja Michalak, mgr Agata Miklas, Malwina Siwczak, mgr Łukasz Kowalski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Pozostałości osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na stan.12 w Osieku nad Wisłą,gm.Obrowo, woj.kujawsko-pomorskie. Referat

17.40   Mgr Danuta Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Nadzory archeologiczne nad budową Parku Kulturowego w Rzucewie. Komunikat

17.50   Mgr Krzysztof Kowalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie), dr Agnieszka Matuszewska(Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Nowe źródła archeologiczne z cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej na stan.23 w Czelinie, gm.Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie. Komunikat

18.00   Dyskusja

Przejście uczestników sesji do Spichlerza „Błękitny Baranek” na ul. Chmielną 53,

i rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego

 

Czwartek 19 listopada 2015 r.

9.00     Dr hab. prof. UAM Maciej Kaczmarek (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)– Pomorze w epoce brązu – garść refleksji o stanie i potrzebach badań. Referat

9.20     Dr Anna Rembisz-Lubiejewska ( Pracownia Archeologiczna Archeo-Lab w Gdańsku) – Skarb wędrownego brązownika odkryty w Słupsku. Referat

9.40     Dr hab. Jacek Gackowski, mgr Magdalena Przymorska-Sztuczka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (stan.6), pow. Chełmno w świetle wyników badań w 2015 roku. Referat

10.00   Mgr Paweł Szczepanik (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Anna Rembisz-Lubiejewska (Pracownia Archeologiczna Archeo-Lab w Gdańsku) – Nowo odkryte cmentarzysko kurhanowe w Półcznie, gm.Studzienice (st.12). Referat

10.20   Aleksandra Kulesz, mgr Krystian Kulesz, Maria Pronobis (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu) – Relikty osadnictwa kultury łużyckiej na stanowisku 4 w Browinie,Gm. Chełmża. Wyniki badań wykopaliskowych z 2014 roku. Komunikat

10.30-10.50 Dyskusja, kawa

10.50   Mgr Andrzej Kasprzak (Muzeum w Koszalinie), dr Adam Cieśliński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Obiekty kultury łużyckiej na wielokulturowym stanowisku w Nowym Łowiczu, gm.Kalisz Pomorski. Komunikat

11.00   Dr hab. prof. UAM Maciej Kaczmarek (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)–Późnobrązowe cmentarzysko kurhanowe w Dolicach na Pomorzu Zachodnim – podsumowanie wyników opracowania. Referat

11.20   Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław) – Prace terenowe w latach 2014 – 2015. Przyczynek do studiów nad epoką brązu i epoką żelaza Dolnego Nadodrza. Referat

11.40   Dr hab. Jacek Gackowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)– Stan i potrzeby badań nad wczesną epoką  żelaza na Pomorzu. Referat

12.00   Dr Radosław Janiak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Badania cmentarzyska kurhanowego kultury pomorskiej w Żakowie, gm.Sulęczyno, stan.3 w latach 2012 – 2015. Referat

12.20   Dr Katarzyna Ślusarska (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Napierśnik pomorski z Koźlin, gm. Sychy Dąb.Komunikat

12.30   Mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Renata Wiloch-Kozłowska), dr Piotr Fudziński (Tczew)–Osadnictwo z okresu wczesnej epoki żelaza na stanowisku w Koniecwałdzie, gm. Sztum. Komunikat.

12.40-13.00    Dyskusja, kawa

13.00   Mgr Kamil Niedziółka, Marta Jasińska (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wyniki badań cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Szemudzie, stan.4 w kontekście przedwojennych badań Zygmunta Zakrzewskiego i Tadeusza Dobrogowskiego. Referat

13.20   Mgr Paweł Sobczyk (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku) – Nowe groby skrzynkowe na cmentarzysku kultury pomorskiej w Złotopolu, st.2, gm. Lipno. Komunikat

13.30   Mgr Karolina Czonstke (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Karolina Maria Kocińska w Borkowie), mgr Bartosz Świątkowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Ślady stanowiska pradziejowego odkryte podczas badań sondażowych na Zamku Wysokim w Malborku. Komunikat

13.40   Dr Piotr Fudziński(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Mirosław Fudziński(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Ewa Fudzińska (Muzeum Zamkowe w Malborku), mgr RanataWiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Renata Wiloch-Kozłowska w Gdańsku)  – Wielokulturowa osada w Cieplewie, gm. Pruszcz Gdański, stan. nr 22. Badania 2014 – 2015 r. Referat.

14.00   Dr Franciszek Rożnowski(Słupsk), dr Lidia Cymek (Akademia Pomorska w  Słupsku) – Badania antropologiczne szczątków kostnych ludności kultury pomorskiej z Czarnówka (stan.5), gm. Nowa Wieś Lęborska. Komunikat.

14.10   Mgr Karol Dzięgielewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Anna Longa(Pracownia Archeologiczna Azupiranu, Gdańsk)– Badania weryfikacyjne miejsca odkrycia skarbu ozdób brązowych w Gdyni-Wielkim Kacku. Komunikat

14.20   Mgr Agata Janczyńska, mgr Mateusz Janczyński (CastelArc. Pracownia Archeologiczna, Bojano), mgr Mateusz Krzyżelewski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr Anna Rembisz-Lubiejewska (Pracownia Archeologiczna Archeo-Lab w Gdańsku) – Pozostałości osadnictwa z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich odkryte w trakcie ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stacji PKP Gdańsk-Ossowa (st.24, 25, 29, 30). Referat

14.40   Dr Anna Strobin (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr Ireneusz Jakubczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy. Komunikat

14.50-15.30 Dyskusja, przerwa obiadowa

15.30   Prof.UG dr hab. Henryk Machajewski(Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego)–Stan i potrzeby badańnad młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich i wczesną fazą okresu wędrówek ludów. Referat

15.50   Prof.dr hab. Aleksander Bursche(Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Dr Bartłomiej Rogalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Osada kultury oksywskiej w Suchaniu, gm.loco, pow. Stargard Szczeciński, stan.18 (AZP 33-13/32). Referat

16.10   Dr Anna Strobin (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wielokulturowe stanowisko nr 12 w Brzynie, pow.pucki. Referat

16.30   Dr Bartłomiej Rogalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze cmentarzyska z fazy marianowskiej i okresu wpływów rzymskich w Modrzewiu, gm.Suchań, pow. Stargard Szczeciński, stan.6 (AZP 33-13/33) w latach 2013-2015. Komunikat

16.40   Dr Bartłomiej Rogalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Czelinie, gm.Mieszkowice, pow.Gryfino, stan.23 (AZP 45-04/5). Badania 2014-2015. Referat

17.00   Prof.drhab.JörgKleemann(Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego), mgr Joanna Chanko(Ruhr-UniwersitätBuhum),mgr KathrinMisterek  (Berlin) –Ausgrabungen in Malbork-Wielbark (pomorskie), in den Jahren 2014 und 2015. Referat

17.20   Mgr Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im.ks.dr Władysława Łęgi w Grudziądzu) – Wyniki Badań archeologicznych przeprowadzonych na osadzie z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu rzymskiego w Bursztynowie, gm. Świecie nad Osą, stan.12. Komunikat

17.30   Mgr Agnieszka Krzysiak (Muzeum w Lęborku), mgr Maciej Marczewski (Glesum. Firma Archeologiczna Maciej Marczewski Gdańsk) – Czarnówko, stan.5, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w latach 2014-2015. Referat

17.50   Dyskusja

Przejście uczestników sesji do Spichlerza „Błękitny Baranek” na ul. Chmielną 53,

i rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego

 

Piątek 20 listopada 2015 r.

9.00     Mgr Andrzej Kasprzak (Muzeum w Koszalinie), dr Adam Cieśliński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, gm. Kalisz Pomorski – wyniki badań w latach 2014-2015. Referat

9.20     Prof.dr hab. Magdalena Mączyńska (Kraków), dr Ireneusz Jakubczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy. Sprawozdanie końcowe. Referat

9.40     Prof.dr hab. Magdalena Mączyńska (Kraków), prof.drhab.inż. Maciej Pawlikowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – Badania mineralogiczno-petrograficzne grobu nr 151. Stanowisko Babi Dół, pow. Kartuzy. Referat

10.00   Dr Bartłomiej Rogalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Badania weryfikacyjne cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Starych Łysogórkach, gm.Mieszkowice, pow.Gryfino, stan.5 (AZP 43-03/7), w latach 2014-2015. Komunikat

10.10   Mgr Ewa Adamska-Grzymała (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Patryk Dąbrowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Zniszczone cmentarzysko kultury wielbarskiej z Wolnego Dworu koło Skarszew. Wyniki badań archeologicznych.  Komunikat

10.20   Dr Lidia Cymek (Akademia Pomorska w  Słupsku), dr Franciszek Rożnowski(Słupsk),– Zniszczone cmentarzysko kultury wielbarskiej z Wolnego Dworu koło Skarszew. Wyniki badań antropologicznych. Komunikat

10.30-10.50 Dyskusja, kawa

10.50   Mgr Agata Janczyńska, mgr Mateusz Janczyński (CastelArc. Pracownia Archeologiczna, Bojano), mgr Piotr Leżański (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr Anna Rembisz-Lubiejewska (Pracownia Archeologiczna Archeo-Lab w Gdańsku) – Pozostałości osady z okresu wpływów rzymskich odkryte w Niestępowie (st.2), gm. Żukowo. Referat

11.10   Mgr Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im.ks.dr Władysława Łęgi w Grudziądzu) – Ratownicze badania powierzchniowe i sondażowe na domniemanym cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Nowej Wsi, gm. Grudziądz, stan.4. Komunikat

11.20   Dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła, dr Dagmara H. Werra (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) – Krzemienie w Grobach okresu rzymskiego. Materiały krzemienne z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, gm. Elbląg w badań ostatnich lat. Referat

11.40   Dr Jadwiga Lewandowska(Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej W Rypinie), mgr Artur Kurpiewski, mgr Jakub Mosiejczyk(Instuytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Nowe materiały do badań osadnictwa kultury wielbarskiej w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Skrwy. Komunikat

11.50   Mgr Andrzej Kasprzak (Muzeum w Koszalinie) – Cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi w Pławnie, gm. Czaplinek – wstępne wyniki badań. Komunikat

12.00 -12.20   Dyskusja, kawa

12.20   Prof.dr hab. Jan Schuster (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Badania weryfikacyjne okolic grobów książęcych w Lubieszewie, pow. Gryfice. Referat

12.40   Mgr Agnieszka Krzysiak (Muzeum w Lęborku), mgr Maciej Marczewski (Glesum. Firma Archeologiczna Maciej Marczewski Gdańsk) – Wilkowo, stan.1, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w latach 2014-2015. Referat

13.00   Prof.dr hab. Jan Schuster (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) –Skandynawscy przybysze w Czarnówku, pow. Lębork. Referat

13.20   Prof.dr hab. Aleksander Bursche, mgr Marcin Rudnicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Okres wędrówek ludów w północnej Polsce w świetle najnowszych badań. Referat

13.40   Prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)-Podsumowanie obrad sympozjum

Około godz.13.50 zakończenie obrad

 

Blok II

ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE

Środa 18 listopada 2015 r.

Część wstępna (wspólna dla obydwu bloków sesji)

10.00   Powitanie gości, oficjalne otwarcie konferencji

10.20   Prof.dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Archeologia w dobie kryzysu nauk humanistycznych. Referat

10.40   Prof.dr hab. Janusz Skoczylas (Instytut Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Formy i sposoby wykorzystania dorobku nauk geologicznych w archeologii. Referat

11.00   Dr hab. Agnieszka M.Noryśkiewicz(Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Paleobotanika w badaniach stanowisk archeologicznych, jej rola i  znaczenie w poznaniu paleośrodowiska i dawnych kultur.Referat.

11.20   Prof. UMK dr hab. inż. Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Archeozoologia Pomorza – Stan badań i perspektywy rozwoju. Referat.

11.40   Dr hab. Tomasz Kozłowski (Zakład Antropologii; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Antropologia i jej rola w poznaniu dawnych społeczności ludzkich na obszarze Pomorza. Referat

12.00   Prof. dr hab. inż. Tomasz Ważny(Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Trzydzieści lat dendroarcheologii Pomorza Gdańskiego z perspektywy lat 2014-2015. Referat

12.20   Prof.dr hab. Włodzimierz Rączkowski (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Grzegorz Kiarszys (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Pozorny lot Dedala – metody nieinwazyjne jako szansa na postęp poznawczy w archeologii Pomorza?. Referat

12.40   Dyskusja, kawa, przejście uczestników do wybranych sal konferencyjnych

Blok II

ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE (SALA A)

13.00   Prof.dr hab. Wojciech Chudziak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Co nowego w archeologii wczesnośredniowiecznego Pomorza ?. Referat

13.20   Dr Sławomir Wadyl (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Wczesnośredniowieczna nekropola w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska. Referat

13.40   Dr Jerzy Sikora (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, dr Alicja Drozd-Lipińska (Zakład Antropologii; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Łukasz Trzciński ( Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), mgr Piotr Wroniecki (Warszawa) – Badania w Ostrowitem, st.2, gm. Chojnice w latach 2014-2015.Referat

14.00   Mgr Ewa Górkiewicz (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Badania wykopaliskowe w Brdach-Świelubiu, gm. Dygowo w 2015 r. Referat

14.20   Dr Jacek Bojarski, prof.dr hab. Wojciech Chudziak, dr Marcin Weinkauf (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Wczesnośredniowieczna osada i cmentarzysko szkieletowe (stanowisko 2), w Kałdusie. Referat

14.40   Dr Jacek Bojarski, prof.dr hab. Wojciech Chudziak, dr Marcin Weinkauf (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Wczesnośredniowieczna osada i cmentarzysko szkieletowe (stanowisko 1), w Kałdusie. Referat

15.00   Mgr Marta Bloch-Pogodzińska, mgr Paweł Pogodziński (Ideatorium. Centrum Naukowo-Edukacyjne Marta Bloch-Pogodzińska, Reda) – Błądzikowo, stan.7, gm.Puck – wstępne wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2014-2015. Komunikat

15.10   Mgr Piotr Błędowski, dr Jacek Bojarski, prof.dr hab. Wojciech Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Z badań weryfikacyjnych wczesnośredniowiecznych grodzisk Pojezierza Drawskiego. Referat

15.30   Dyskusja, przerwa obiadowa

16.10   Prof.dr hab. Wojciech Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak, mgr Barbara Kowalewska  (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Nętnie, pow. Drawsko Pomorskie. Referat

16.30   Dr Jerzy Sikora (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), dr Piotr Kittel (Katedra Geomorfologii i Paleografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego), mgr Łukasz Trzciński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), mgr Piotr Wroniecki (Warszawa) – Badania zespołu osadniczego w Obrowie, gm. Kęsowo w 2014 r. Komunikat

16.40   Dr Anna Nierychlewska (Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi), mgr Izabela Wyszogrodzka (Barta. Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Andrzej Bartczak Bydgoszcz), mgr Andrzej Bartczak (Barta. Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Andrzej Bartczak Bydgoszcz) – Archeologiczne badania sondażowe na osadzie wczesnośredniowiecznej w Płotach, st.12, woj. zachodniopomorskie. Komunikat

16.50   Mgr Karolina Czonstke (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Karolina Maria Kocińska w Borkowie), mgr Bartosz Świątkowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wyniki badań ratowniczych na stanowisku 19 w Lubiszewie. Komunikat

17.00   Mgr Zbigniew Sawicki  (Muzeum Zamkowe w Malborku), dr hab. prof.UG Monika Badura (Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki; Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych stan. nr 3 w Białej Górze, gm. Sztum. Referat

17.20   Dr Andrzej Janowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Oddział w Szczecinie) – Siedziba rycerska w Płotach. Wyniki badań w 2015 r.. Referat

17.40   Mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski (Muzeum w Koszalinie) – Ślady osadnictwa lokacyjnego w Białogardzie przy ul. NMP, woj. Zachodniopomorskie. Komunikat

17.50   Dyskusja

Przejście uczestników sesji do Spichlerza „Błękitny Baranek” na ul. Chmielną 53,

I rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego

 

Czwartek 19 listopada 2015 r.

9.00     Prof.dr hab. Witold Świętosławski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Stan i potrzeby badań nad okresem późnośredniowiecznym i nowożytnym na Pomorzu. Referat

9.20     Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław) – Prace terenowe w latach 2014 – 2015. Przyczynek do studiów nad okresami historycznymi Dolnego Nadodrza. Referat

9.40     Dr Marcin Majewski (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie) – Kolejny warsztat ludwisarski w Stargardzie. Referat

10.00   Mgr Monika Kasprzak (Gdańsk), dr Aleksandra Pudło (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Gotyckie mury obronne odkryte w 2015 roku przy ulicy Teatralnej w Gdańsku – jako przyczynek do poznania późnośredniowiecznych fortyfikacji Głównego Miasta. Referat

10.20   Dr Jadwiga Lewandowska(Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej), mgr Krzysztof Rybka(Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Rypin, woj. kujawsko-pomorskie. Nowe materiały do poznania początków miasta. Komunikat

10.30   Dr Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej) –Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku w Starorypinie, woj. kujawsko-pomorskie. Referat

10.50-11.10    Dyskusja,kawa

11.10   Mgr Monika Kasprzak, mgr Magdalena Kulesz-Hodysz (Gdańsk), mgr Maciej Marczewski (Glesum. Firma Archeologiczna Maciej Marczewski Gdańsk) –  Przemiany rozplanowania przestrzennego parceli na przykładzie odkryć dokonanych w 2015 roku przy ulicy Mariackiej 1. Referat

11.30   Mgr Olga Krukowska (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Późnośredniowieczne naczynia szklane z badań przy ul. Mariackiej 1 na Głównym Mieście w Gdańsku (badania w 2015 r.). Referat.

11.50   Mgr Marek Dworaczyk(Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Oddział w Szczecinie), mgr Maciej Gibczyński(Inwentarte Maciej Gibczyński Szczecin), mgr Anna Uciechowska-Gawron (Dział Archeologii; Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Szczecin średniowieczny. Kwartał Młyński. Referat

12.10   Mgr Daniel Gazda (Fundacja Ureusz, Warszawa) – Nowe odkrycia na Zamku Krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim w latach 2014-2915. Referat.

12.30   Dr hab. Marcin Wiewióra, dr Bogusz Wasik (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Zamek krzyżacki w Kowalewie Pomorskim. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych w latach 2013-2015. Referat.

12.50   Dr hab. prof. UMK Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, dr Anna Halina Cicha (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Badania archeologiczno-architektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (sezon 2013). Referat

13.10-13.30 Dyskusja,kawa

13.30   Mgr Romualda Uziembło (Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu) – Kościół św. Jerzego w Toruniu ponownie odkryty. Referat

13.50   Dr hab. prof. UMK Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, dr Anna Halina Cicha (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie dawnego szpitala nowomiejskiego w Toruniu – ul. Szpitalna 4 (sezon 2014). Referat

14.10   Maciej Miścicki(Zambrów) – Wyniki badań archeologicznych w obrębie dawnego Przedmieścia Człuchowskiego w Chojnicach w 2014. Komunikat

14.20   Mgr Karolina Blusiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Chojnic (dz.1343) – wyniki analizy makro i mikroskopowej. Komunikat

14.30   Mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch-Kozłowska w Gdańsku) – Badania archeologiczne w zespole klasztoru i kościoła św. Trójcy w Gdańsku – od franciszkanów do protestantów. Referat

14.50   Mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski (Muzeum w Koszalinie) – Nieistniejący kościół w Wyszeborzu w świetle badań Muzeum w Koszalinie. Komunikat

15.00-15.40 Dyskusja,przerwa obiadowa

15.40   Mgr Agnieszka Naleźny (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Patryk Muntowski(AES Pracownia Badań Archeologicznych Patryk Muntowski Tczew), mgr Piotr Gomulski, Justyna Sychowska, dr Joanna Dąbal, prof.UG dr hab. Waldemar Ossowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przy kościele św. Mikołaja w Łebie. Referat

16.00   Mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski (Muzeum w Koszalinie) –Szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe na terenie dawnego konwentu cysterek w Koszalinie. Komunikat

16.10   Mgr Magdalena Majorek  (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Sprawozdanie z badań archeologicznych w Gniewie w 2015 roku (kościół pod wezwaniem św. Mikołaja i teren przykościelny). Referat

16.30   Mgr Dawid Grupa (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Elementy obuwia skórzanego z badań archeologicznych w Gniewie. Komunikat

16.40   Mgr Alicja Gomoliszek, mgr Kalina Krasowska, mgr Marta Wołyńska (DANTISCUM. Pracownia Badań Archeologicznych w Gdańsku) – Wstępne wyniki I i II etapu badań archeologicznych przeprowadzonych na Targu Siennym w Gdańsku w sezonie 2013 i 2014. Komunikat

16.50   Mgr Kalina Krasowska (DANTISCUM. Pracownia Badań Archeologicznych w Gdańsku) – Wstępne wyniki III etapu badań archeologicznych przeprowadzonych na Targu Siennym w Gdańsku w sezonie 2014-2015. Referat

17.00   Mgr Marta Wołyńska (DANTISCUM. Pracownia Badań Archeologicznych w Gdańsku) – Zabytki pozyskane w trakcie I, II i III etapu badań archeologicznych przeprowadzonych na Targu Siennym w Gdańsku w sezonie 2013 – 2015. Referat

17.20   Mgr Mariusz Kociński(Fundacja Kulturalna ARCHE, Gdańsk), mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Maria Karolina Kocińska w Borkowie), mgr Krzysztof Dyrda (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Patryk Muntowski (AES Pracownia Badań Archeologicznych Patryk Muntowski Tczew) – Wyniki badań archeologicznych przy ul.Świętego Ducha 68 w Gdańsku. Referat

17.40   Mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Maria Karolina Kocińska w Borkowie), mgr Krzysztof Dyrda (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Patryk Muntowski (AES Pracownia Badań Archeologicznych Patryk Muntowski Tczew) – Wyniki badań archeologicznych w piwnicach Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku. Komunikat

17.50   Dr Anna Longa, mgr Jakub Prager (Pracownia Archeologiczna Azupiranu, Gdańsk) – Na północnych obrzeżach miasta – badania archeologiczne przy ulicy Jana z Kolna 11 w Gdańsku. Referat

18.10   Mgr Anna Siwiak, dr Wojciech Siwiak (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Wojciech Siwiak Bydgoszcz) – Badania archeologiczne kościoła pobernardyńskiego w Bydgoszczy. Komunikat

18.20   Dyskusja

Przejście uczestników sesji do spichlerza „Błękitny Baranek” na ul. Chmielną 53,

I rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego

 

Piątek 20 listopada 2015 r.

9.00     Mgr Joanna Jarzęcka-Staporek (BADANIA NAUKOWE Marcin Stąporek Gdańsk) – Z przeszłości południowej pierzei Długich Ogrodów – badania na stanowisku Długie Ogrody 28 w Gdańsku. Referat

9.20     Mgr Marcela Szwonka (BADANIA NAUKOWE Marcin Stąporek Gdańsk) – Zabytki metalowe ze  stanowiska przy ul. Długie Ogrody 28 w Gdańsku. Komunikat

9.30     Mgr Joanna Jarzęcka-Staporek (BADANIA NAUKOWE Marcin Stąporek Gdańsk) – Przyczynek do znajomości gotyckiej zabudowy Głównego Miasta – baszta i szpital św. Ducha. Komunikat

9.40     Dr Michał Starski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – O pożytkach szeroko płaszczyznowych badań archeologicznych na przykładzie parceli miejskiej w Pucku. Referat

10.00   Mgr Karolina Czonstke (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Karolina Maria Kocińska w Borkowie), mgr Bartosz Świątkowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Badania sondażowe na Zamku Wysokim  w Malborku. Komunikat

10.10   Mgr Ewa Fudzińska (Muzeum Zamkowe w Malborku), dr Piotr Fudziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne na stanowisku nr 18 w Kolińczu, gm. Starogard Gdański. Komunikat

10.20   Dr hab. Waldemar Ossowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Jacek Koszałka (Instytut Morski w Gdańsku), mgr Michał Grabowski (Wydzial Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego) – Prospekcja wybranych akwenów śródlądowych w województwie pomorskim w latach 2014-2015 z wykorzystaniem urządzeń hydroakustycznych. Referat

10.40   Mgr Maciej Szyszka(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Nieoczekiwane położenie cmentarzyska (z końca XV do XVII w.), w lokacyjnym Lęborku. Badania ratunkowe przy ul. Reja. Referat

11.00-11.20 Dyskusja,kawa

11.20   Mgr Piotr Banaszak (Badania Archeologiczne i Antropologiczne Piotr Banaszak Goleniów) – Wstępna analiza antropologiczna szczątków kostnych z nowoodkrytego cmentarzyska wczesnonowożytnego w Lęborku przy ul. Reja, stan.53. Komunikat

11.30   Mgr Joanna Jezierska(Muzeum Zamkowe w Malborku; Muzeum w Kwidzynie) – Nieznane relikty zabudowy przedzamcza w Kwidzynie. Komunikat.

11.40   Dr inz. Tadeusz Widerski (Katedra Geodezji; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej), dr Joanna Dabal (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Karol Daliga (Katedra Geodezji; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej) – Wartownia Fortu Carrė. Twierdza Wisłoujście w Gdańsku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Referat

12.00   Mgr Maciej Szyszka(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Twierdza generała Haxo. Badania archeologiczno-architektoniczne redity napoleońskiej w Gdańsku. Referat

12.20   Dr Joanna Dąbal (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr inż. Tomasz Widerski(Katedra Geodezji; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej), mgr inż. Marek Barański (Gdańsk), dr Marcin Grulkowski (Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski; Instytut Historii PAN) – Kamienice Głównego Miasta w świetle wstępnych wyników badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świetojańskiej 6 w Gdańsku. Referat

12.40   Mgr Karolina Szczepanowska (Gdańsk) – Zbiór kafli płytowych pozyskanych z badań archeologiczno-architektonicznych kamienicy Świętojańska 6 w Gdańsku w 2015 roku. Referat

13.00-13.20    Dyskusja,kawa

13.20   Mgr Mateusz Seremeta(Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie) – Wyniki i znaleziska z nadzoru archeologicznego prowadzonego w Stargardzie na rogu ulic Płatnerzy i Łokietka. Komunikat

13.30   Mgr Mateusz Sosnowski (ARCHEOPROTEKT Magdalena Kalinowska Toruń) – Wyniki badań ratowniczych na wielokulturowym stanowisku 641 w Bydgoszczy. Komunikat

13.40   Mgr Michał Grabowski (Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza w Szczecinie) – wstępne wyniki badań elementów szkutniczych w „Wraku z Hotelu” w Świnoujściu. Komunikat

13.50   Mgr Aleksander Ostasz, mgr Michał Grabowski (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu) – Wyniki prospekcji dwóch podwodnych stanowisk wrakowych z okolic Szczecina i Świnoujścia. Referat

14.00   Mgr Daniel Gazda (Fundacja Ureusz, Warszawa) – Badania archeologiczne pałacu rodu von Dohna w Gładyszach w roku 2015. Referat

14.20   Prof.dr hab. Jacek Woźny (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Poligon V-2 „Heidekraut” w Borach Tucholskich na tle archeologii wojennej Pomorza. Referat

14.40   Mgr Maciej Szyszka(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – „Skarby” w ruinach. Badania ratunkowe przy ul. Staromiejskiej w Lęborku. Komunikat

14.50   Dr hab.prof UWM Kazimierz Grążawski (Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie) – Podsumowanie

Około godziny 15.00 zakończenie obrad

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s