Archeologia jakubowa ma już cztery lata!

Dokładnie cztery lata temu wystartował nasz blog. Z tej okazji przypominamy przepiękny wiersz, którym wówczas zaczęliśmy:

” …widziałem w ostatnich latach mnóstwo gotyckich kościołów – i w Kolonii, Wiedniu, Strassburgu, Amiens i Chartres – tego mastodonta gotyku Notre Dame w Paryżu, ale czegoś tak wytwornego jak ten święty Jakub – nie widziałem (…). Obchodziłem go pół godziny naokoło, zapomniałem, że to świątynia, widziałem tylko artystę, jak rozcałowywał wprost każdy kształt, odmierzał proporcje, drżącymi rękoma rozstawiał żebra murów, by jak najwięcej światła i powietrza wprowadzić do wnętrza (…). To święty Jakub, ta – jak lubił go nazywać – smukła, wytworna pantera, przyczajona do skoku. Całymi godzinami siadywali na starym zarosłym cmentarzu, którym był otoczony i z trudem i nabożeństwem odczytywali długi, gotycki napis, ułożony ze złotożółtej i zielonej polewanej cegły, który biegł wokół absydy…”

Stanisław Przybyszewski „Dzień sądu” (1909)

Archeologia jakubowa ma już cztery lata!

Archeologia jakubowa ma już cztery lata!

Nowa wystawa

Staraniem Kasi Błoch i Ani Cichej wreszcie doczekaliśmy się nowej wystawy powykopaliskowej, dokumentującej nasze prace. Tym razem można podziwiać nasze dwa jakubowe sezony badawcze – Szpital 2014 i Jakub 2015, a całość jest do obejrzenia w Galerii na schodach w Instytucie Archeologii UMK.

Archeologia jakubowa: nowa wystawa, strona "szpitalna"

Archeologia jakubowa: nowa wystawa, strona „szpitalna”

Archeologia jakubowa: nowa wystawa, strona "kościelna"

Archeologia jakubowa: nowa wystawa, strona „kościelna”

Ruszamy na XX Sesję Pomorzoznawczą

Już w przyszłym tygodniu, w dniach 18-20 listopada, w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku odbywać się będzie XX Sesja Pomorzoznawcza. Jest to cykliczna konferencja, bardzo ważna dla badaczy dziejów Pomorza, bo prezentująca wyniki najnowszych prac i analiz. Najbliższa będzie głównie poświęcona badaniom z lat 2013-2015. Nie może tam oczywiście zabraknąć także nas. W tym roku zaprezentujemy się podwójnie – ze św. Jakubem AD 2013 i Szpitalem AD 2014. Zatem, do zobaczenia w pięknym Gdańsku! 🙂

Archeologia jakubowa: widok na jakubowy zespół  - klasztor, kościół, szpital

Archeologia jakubowa: widok na jakubowy zespół – klasztor, kościół, szpital

Poniżej zamieszczamy cały program konferencji:

Program sympozjum

Środa, 18 listopada 2015 r.

Część wstępna (wspólna dla obydwu bloków sesji)

10.00   Powitanie gości, oficjalne otwarcie konferencji

10.20   Prof.dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Archeologia w dobie kryzysu nauk humanistycznych. Referat

10.40   Prof.dr hab. Janusz Skoczylas (Instytut Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Formy i sposoby wykorzystania dorobku nauk geologicznych w archeologii. Referat

11.00   Dr hab. Agnieszka M.Noryśkiewicz(Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Paleobotanika w badaniach stanowisk archeologicznych, jej rola i  znaczenie w poznaniu paleośrodowiska i dawnych kultur.Referat.

11.20   Prof. UMK dr hab. inż. Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Archeozoologia Pomorza – Stan badań i perspektywy rozwoju. Referat.

11.40   Dr hab. Tomasz Kozłowski (Zakład Antropologii; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Antropologia i jej rola w poznaniu dawnych społeczności ludzkich na obszarze Pomorza. Referat

12.00   Prof. dr hab. inż. Tomasz Ważny(Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Trzydzieści lat dendroarcheologii Pomorza Gdańskiego z perspektywy lat 2014-2015. Referat

12.20   Prof.dr hab. Włodzimierz Rączkowski (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Grzegorz Kiarszys (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Pozorny lot Dedala – metody nieinwazyjne jako szansa na postęp poznawczy w archeologii Pomorza?. Referat

12.40   Dyskusja, kawa, przejście uczestników do wybranych sal konferencyjnych

Blok I

PRADZIEJE (SALA B)

13.00   Dr Marcin Wąs (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Stan i potrzeby badań nad paleolitem i mezolitem na Pomorzu. Referat

13.20   Dr Beata Bielińska-Majewska (Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu) – Epoka kamienia – badania wykopaliskowe Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach2013 – 2015. Referat

13.40   Prof.UG dr hab. Lech Czerniak (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Stan i potrzeby badań nad neolitem Pomorza. Referat

14.00   Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław) – Prace terenowe w latach 2014 – 2015. Przyczynek do studiów nad epoką kamienia Dolnego Nadodrza. Referat

14.20   Ewelina Orwat (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Materiały kultury późnej ceramiki wstęgowej ze stanowiska Browina 4, gm. Chełmża. Komunikat

14.30   Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław), mgr Mieszko Pawłowski (Muzeum Narodowe w Szczecinie) – Wyniki nadzorów archeologicznych na stanowisku nr 2 w Warzynicach w latach 2013-2015 jako przykład współpracy środowiskowej. Referat

14.50   Dr hab. Jacek Wierzbicki (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Nowe odkrycia grobowców megalitycznych na Pomorzu Środkowym i Wschodnim. Komunikat

15.00-15.40    Dyskusja, przerwa obiadowa

15.40   Dr hab. prof. UŁ Seweryn Rzepecki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), Bogdan Przybyła (Łobeska Fundacja Archeologiczna) – Groby olbrzymów. O najnowszych odkryciach na Ziemi Łobeskiej. Referat

16.00   Dr Marcin Szydłowski (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Kamieniarstwo młodszej epoki kamienia na Pomorzu (badania 2013-2015). Referat.

16.20   Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław) – Wyniki wdrażania niesformalizowanego projektu badań mikroregionalnych na Dolnym Nadodrzu w latach 2014-2015. Referat

16.40   Dr hab. prof. UŁ Seweryn Rzepecki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Depozyt siekier kamiennych z Plemiąt. Referat

17.00   Dr Agnieszka Matuszewska, mgr Marek Schiller (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Odkryć to co pozornie znane. Obiekty megalityczne zarejestrowane przy wykorzystaniu lotniczego skaningu laserowego (LIDAR/ALS), na terenie gminy Dolice, woj.zachodniopomorskie. Referat.

17.20   Dr Kamil Adamczak, prof. dr hab. Stanisław Kukawka, mgr Alicja Michalak, mgr Agata Miklas, Malwina Siwczak, mgr Łukasz Kowalski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Pozostałości osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na stan.12 w Osieku nad Wisłą,gm.Obrowo, woj.kujawsko-pomorskie. Referat

17.40   Mgr Danuta Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Nadzory archeologiczne nad budową Parku Kulturowego w Rzucewie. Komunikat

17.50   Mgr Krzysztof Kowalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie), dr Agnieszka Matuszewska(Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Nowe źródła archeologiczne z cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej na stan.23 w Czelinie, gm.Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie. Komunikat

18.00   Dyskusja

Przejście uczestników sesji do Spichlerza „Błękitny Baranek” na ul. Chmielną 53,

i rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego

 

Czwartek 19 listopada 2015 r.

9.00     Dr hab. prof. UAM Maciej Kaczmarek (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)– Pomorze w epoce brązu – garść refleksji o stanie i potrzebach badań. Referat

9.20     Dr Anna Rembisz-Lubiejewska ( Pracownia Archeologiczna Archeo-Lab w Gdańsku) – Skarb wędrownego brązownika odkryty w Słupsku. Referat

9.40     Dr hab. Jacek Gackowski, mgr Magdalena Przymorska-Sztuczka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (stan.6), pow. Chełmno w świetle wyników badań w 2015 roku. Referat

10.00   Mgr Paweł Szczepanik (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Anna Rembisz-Lubiejewska (Pracownia Archeologiczna Archeo-Lab w Gdańsku) – Nowo odkryte cmentarzysko kurhanowe w Półcznie, gm.Studzienice (st.12). Referat

10.20   Aleksandra Kulesz, mgr Krystian Kulesz, Maria Pronobis (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu) – Relikty osadnictwa kultury łużyckiej na stanowisku 4 w Browinie,Gm. Chełmża. Wyniki badań wykopaliskowych z 2014 roku. Komunikat

10.30-10.50 Dyskusja, kawa

10.50   Mgr Andrzej Kasprzak (Muzeum w Koszalinie), dr Adam Cieśliński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Obiekty kultury łużyckiej na wielokulturowym stanowisku w Nowym Łowiczu, gm.Kalisz Pomorski. Komunikat

11.00   Dr hab. prof. UAM Maciej Kaczmarek (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)–Późnobrązowe cmentarzysko kurhanowe w Dolicach na Pomorzu Zachodnim – podsumowanie wyników opracowania. Referat

11.20   Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław) – Prace terenowe w latach 2014 – 2015. Przyczynek do studiów nad epoką brązu i epoką żelaza Dolnego Nadodrza. Referat

11.40   Dr hab. Jacek Gackowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)– Stan i potrzeby badań nad wczesną epoką  żelaza na Pomorzu. Referat

12.00   Dr Radosław Janiak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Badania cmentarzyska kurhanowego kultury pomorskiej w Żakowie, gm.Sulęczyno, stan.3 w latach 2012 – 2015. Referat

12.20   Dr Katarzyna Ślusarska (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Napierśnik pomorski z Koźlin, gm. Sychy Dąb.Komunikat

12.30   Mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Renata Wiloch-Kozłowska), dr Piotr Fudziński (Tczew)–Osadnictwo z okresu wczesnej epoki żelaza na stanowisku w Koniecwałdzie, gm. Sztum. Komunikat.

12.40-13.00    Dyskusja, kawa

13.00   Mgr Kamil Niedziółka, Marta Jasińska (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wyniki badań cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Szemudzie, stan.4 w kontekście przedwojennych badań Zygmunta Zakrzewskiego i Tadeusza Dobrogowskiego. Referat

13.20   Mgr Paweł Sobczyk (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku) – Nowe groby skrzynkowe na cmentarzysku kultury pomorskiej w Złotopolu, st.2, gm. Lipno. Komunikat

13.30   Mgr Karolina Czonstke (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Karolina Maria Kocińska w Borkowie), mgr Bartosz Świątkowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Ślady stanowiska pradziejowego odkryte podczas badań sondażowych na Zamku Wysokim w Malborku. Komunikat

13.40   Dr Piotr Fudziński(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Mirosław Fudziński(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Ewa Fudzińska (Muzeum Zamkowe w Malborku), mgr RanataWiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Renata Wiloch-Kozłowska w Gdańsku)  – Wielokulturowa osada w Cieplewie, gm. Pruszcz Gdański, stan. nr 22. Badania 2014 – 2015 r. Referat.

14.00   Dr Franciszek Rożnowski(Słupsk), dr Lidia Cymek (Akademia Pomorska w  Słupsku) – Badania antropologiczne szczątków kostnych ludności kultury pomorskiej z Czarnówka (stan.5), gm. Nowa Wieś Lęborska. Komunikat.

14.10   Mgr Karol Dzięgielewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Anna Longa(Pracownia Archeologiczna Azupiranu, Gdańsk)– Badania weryfikacyjne miejsca odkrycia skarbu ozdób brązowych w Gdyni-Wielkim Kacku. Komunikat

14.20   Mgr Agata Janczyńska, mgr Mateusz Janczyński (CastelArc. Pracownia Archeologiczna, Bojano), mgr Mateusz Krzyżelewski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr Anna Rembisz-Lubiejewska (Pracownia Archeologiczna Archeo-Lab w Gdańsku) – Pozostałości osadnictwa z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich odkryte w trakcie ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stacji PKP Gdańsk-Ossowa (st.24, 25, 29, 30). Referat

14.40   Dr Anna Strobin (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr Ireneusz Jakubczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy. Komunikat

14.50-15.30 Dyskusja, przerwa obiadowa

15.30   Prof.UG dr hab. Henryk Machajewski(Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego)–Stan i potrzeby badańnad młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich i wczesną fazą okresu wędrówek ludów. Referat

15.50   Prof.dr hab. Aleksander Bursche(Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Dr Bartłomiej Rogalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Osada kultury oksywskiej w Suchaniu, gm.loco, pow. Stargard Szczeciński, stan.18 (AZP 33-13/32). Referat

16.10   Dr Anna Strobin (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wielokulturowe stanowisko nr 12 w Brzynie, pow.pucki. Referat

16.30   Dr Bartłomiej Rogalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze cmentarzyska z fazy marianowskiej i okresu wpływów rzymskich w Modrzewiu, gm.Suchań, pow. Stargard Szczeciński, stan.6 (AZP 33-13/33) w latach 2013-2015. Komunikat

16.40   Dr Bartłomiej Rogalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Czelinie, gm.Mieszkowice, pow.Gryfino, stan.23 (AZP 45-04/5). Badania 2014-2015. Referat

17.00   Prof.drhab.JörgKleemann(Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego), mgr Joanna Chanko(Ruhr-UniwersitätBuhum),mgr KathrinMisterek  (Berlin) –Ausgrabungen in Malbork-Wielbark (pomorskie), in den Jahren 2014 und 2015. Referat

17.20   Mgr Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im.ks.dr Władysława Łęgi w Grudziądzu) – Wyniki Badań archeologicznych przeprowadzonych na osadzie z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu rzymskiego w Bursztynowie, gm. Świecie nad Osą, stan.12. Komunikat

17.30   Mgr Agnieszka Krzysiak (Muzeum w Lęborku), mgr Maciej Marczewski (Glesum. Firma Archeologiczna Maciej Marczewski Gdańsk) – Czarnówko, stan.5, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w latach 2014-2015. Referat

17.50   Dyskusja

Przejście uczestników sesji do Spichlerza „Błękitny Baranek” na ul. Chmielną 53,

i rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego

 

Piątek 20 listopada 2015 r.

9.00     Mgr Andrzej Kasprzak (Muzeum w Koszalinie), dr Adam Cieśliński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Cmentarzysko kurhanowe kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, gm. Kalisz Pomorski – wyniki badań w latach 2014-2015. Referat

9.20     Prof.dr hab. Magdalena Mączyńska (Kraków), dr Ireneusz Jakubczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy. Sprawozdanie końcowe. Referat

9.40     Prof.dr hab. Magdalena Mączyńska (Kraków), prof.drhab.inż. Maciej Pawlikowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – Badania mineralogiczno-petrograficzne grobu nr 151. Stanowisko Babi Dół, pow. Kartuzy. Referat

10.00   Dr Bartłomiej Rogalski (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Badania weryfikacyjne cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Starych Łysogórkach, gm.Mieszkowice, pow.Gryfino, stan.5 (AZP 43-03/7), w latach 2014-2015. Komunikat

10.10   Mgr Ewa Adamska-Grzymała (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Patryk Dąbrowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Zniszczone cmentarzysko kultury wielbarskiej z Wolnego Dworu koło Skarszew. Wyniki badań archeologicznych.  Komunikat

10.20   Dr Lidia Cymek (Akademia Pomorska w  Słupsku), dr Franciszek Rożnowski(Słupsk),– Zniszczone cmentarzysko kultury wielbarskiej z Wolnego Dworu koło Skarszew. Wyniki badań antropologicznych. Komunikat

10.30-10.50 Dyskusja, kawa

10.50   Mgr Agata Janczyńska, mgr Mateusz Janczyński (CastelArc. Pracownia Archeologiczna, Bojano), mgr Piotr Leżański (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr Anna Rembisz-Lubiejewska (Pracownia Archeologiczna Archeo-Lab w Gdańsku) – Pozostałości osady z okresu wpływów rzymskich odkryte w Niestępowie (st.2), gm. Żukowo. Referat

11.10   Mgr Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im.ks.dr Władysława Łęgi w Grudziądzu) – Ratownicze badania powierzchniowe i sondażowe na domniemanym cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Nowej Wsi, gm. Grudziądz, stan.4. Komunikat

11.20   Dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła, dr Dagmara H. Werra (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) – Krzemienie w Grobach okresu rzymskiego. Materiały krzemienne z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, gm. Elbląg w badań ostatnich lat. Referat

11.40   Dr Jadwiga Lewandowska(Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej W Rypinie), mgr Artur Kurpiewski, mgr Jakub Mosiejczyk(Instuytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Nowe materiały do badań osadnictwa kultury wielbarskiej w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Skrwy. Komunikat

11.50   Mgr Andrzej Kasprzak (Muzeum w Koszalinie) – Cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi w Pławnie, gm. Czaplinek – wstępne wyniki badań. Komunikat

12.00 -12.20   Dyskusja, kawa

12.20   Prof.dr hab. Jan Schuster (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Badania weryfikacyjne okolic grobów książęcych w Lubieszewie, pow. Gryfice. Referat

12.40   Mgr Agnieszka Krzysiak (Muzeum w Lęborku), mgr Maciej Marczewski (Glesum. Firma Archeologiczna Maciej Marczewski Gdańsk) – Wilkowo, stan.1, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w latach 2014-2015. Referat

13.00   Prof.dr hab. Jan Schuster (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) –Skandynawscy przybysze w Czarnówku, pow. Lębork. Referat

13.20   Prof.dr hab. Aleksander Bursche, mgr Marcin Rudnicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Okres wędrówek ludów w północnej Polsce w świetle najnowszych badań. Referat

13.40   Prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)-Podsumowanie obrad sympozjum

Około godz.13.50 zakończenie obrad

 

Blok II

ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE

Środa 18 listopada 2015 r.

Część wstępna (wspólna dla obydwu bloków sesji)

10.00   Powitanie gości, oficjalne otwarcie konferencji

10.20   Prof.dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego) – Archeologia w dobie kryzysu nauk humanistycznych. Referat

10.40   Prof.dr hab. Janusz Skoczylas (Instytut Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Formy i sposoby wykorzystania dorobku nauk geologicznych w archeologii. Referat

11.00   Dr hab. Agnieszka M.Noryśkiewicz(Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Paleobotanika w badaniach stanowisk archeologicznych, jej rola i  znaczenie w poznaniu paleośrodowiska i dawnych kultur.Referat.

11.20   Prof. UMK dr hab. inż. Daniel Makowiecki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Archeozoologia Pomorza – Stan badań i perspektywy rozwoju. Referat.

11.40   Dr hab. Tomasz Kozłowski (Zakład Antropologii; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Antropologia i jej rola w poznaniu dawnych społeczności ludzkich na obszarze Pomorza. Referat

12.00   Prof. dr hab. inż. Tomasz Ważny(Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Trzydzieści lat dendroarcheologii Pomorza Gdańskiego z perspektywy lat 2014-2015. Referat

12.20   Prof.dr hab. Włodzimierz Rączkowski (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Grzegorz Kiarszys (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego) – Pozorny lot Dedala – metody nieinwazyjne jako szansa na postęp poznawczy w archeologii Pomorza?. Referat

12.40   Dyskusja, kawa, przejście uczestników do wybranych sal konferencyjnych

Blok II

ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE (SALA A)

13.00   Prof.dr hab. Wojciech Chudziak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Co nowego w archeologii wczesnośredniowiecznego Pomorza ?. Referat

13.20   Dr Sławomir Wadyl (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Wczesnośredniowieczna nekropola w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska. Referat

13.40   Dr Jerzy Sikora (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, dr Alicja Drozd-Lipińska (Zakład Antropologii; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Łukasz Trzciński ( Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), mgr Piotr Wroniecki (Warszawa) – Badania w Ostrowitem, st.2, gm. Chojnice w latach 2014-2015.Referat

14.00   Mgr Ewa Górkiewicz (Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Badania wykopaliskowe w Brdach-Świelubiu, gm. Dygowo w 2015 r. Referat

14.20   Dr Jacek Bojarski, prof.dr hab. Wojciech Chudziak, dr Marcin Weinkauf (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Wczesnośredniowieczna osada i cmentarzysko szkieletowe (stanowisko 2), w Kałdusie. Referat

14.40   Dr Jacek Bojarski, prof.dr hab. Wojciech Chudziak, dr Marcin Weinkauf (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Wczesnośredniowieczna osada i cmentarzysko szkieletowe (stanowisko 1), w Kałdusie. Referat

15.00   Mgr Marta Bloch-Pogodzińska, mgr Paweł Pogodziński (Ideatorium. Centrum Naukowo-Edukacyjne Marta Bloch-Pogodzińska, Reda) – Błądzikowo, stan.7, gm.Puck – wstępne wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2014-2015. Komunikat

15.10   Mgr Piotr Błędowski, dr Jacek Bojarski, prof.dr hab. Wojciech Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Z badań weryfikacyjnych wczesnośredniowiecznych grodzisk Pojezierza Drawskiego. Referat

15.30   Dyskusja, przerwa obiadowa

16.10   Prof.dr hab. Wojciech Chudziak, dr Ryszard Kaźmierczak, mgr Barbara Kowalewska  (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Nętnie, pow. Drawsko Pomorskie. Referat

16.30   Dr Jerzy Sikora (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), dr Piotr Kittel (Katedra Geomorfologii i Paleografii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego), mgr Łukasz Trzciński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), mgr Piotr Wroniecki (Warszawa) – Badania zespołu osadniczego w Obrowie, gm. Kęsowo w 2014 r. Komunikat

16.40   Dr Anna Nierychlewska (Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi), mgr Izabela Wyszogrodzka (Barta. Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Andrzej Bartczak Bydgoszcz), mgr Andrzej Bartczak (Barta. Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Andrzej Bartczak Bydgoszcz) – Archeologiczne badania sondażowe na osadzie wczesnośredniowiecznej w Płotach, st.12, woj. zachodniopomorskie. Komunikat

16.50   Mgr Karolina Czonstke (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Karolina Maria Kocińska w Borkowie), mgr Bartosz Świątkowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wyniki badań ratowniczych na stanowisku 19 w Lubiszewie. Komunikat

17.00   Mgr Zbigniew Sawicki  (Muzeum Zamkowe w Malborku), dr hab. prof.UG Monika Badura (Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki; Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wstępne wyniki badań interdyscyplinarnych stan. nr 3 w Białej Górze, gm. Sztum. Referat

17.20   Dr Andrzej Janowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Oddział w Szczecinie) – Siedziba rycerska w Płotach. Wyniki badań w 2015 r.. Referat

17.40   Mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski (Muzeum w Koszalinie) – Ślady osadnictwa lokacyjnego w Białogardzie przy ul. NMP, woj. Zachodniopomorskie. Komunikat

17.50   Dyskusja

Przejście uczestników sesji do Spichlerza „Błękitny Baranek” na ul. Chmielną 53,

I rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego

 

Czwartek 19 listopada 2015 r.

9.00     Prof.dr hab. Witold Świętosławski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Stan i potrzeby badań nad okresem późnośredniowiecznym i nowożytnym na Pomorzu. Referat

9.20     Mgr Marcin Dziewanowski (Przecław) – Prace terenowe w latach 2014 – 2015. Przyczynek do studiów nad okresami historycznymi Dolnego Nadodrza. Referat

9.40     Dr Marcin Majewski (Katedra Archeologii Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie) – Kolejny warsztat ludwisarski w Stargardzie. Referat

10.00   Mgr Monika Kasprzak (Gdańsk), dr Aleksandra Pudło (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Gotyckie mury obronne odkryte w 2015 roku przy ulicy Teatralnej w Gdańsku – jako przyczynek do poznania późnośredniowiecznych fortyfikacji Głównego Miasta. Referat

10.20   Dr Jadwiga Lewandowska(Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej), mgr Krzysztof Rybka(Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Rypin, woj. kujawsko-pomorskie. Nowe materiały do poznania początków miasta. Komunikat

10.30   Dr Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej) –Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku w Starorypinie, woj. kujawsko-pomorskie. Referat

10.50-11.10    Dyskusja,kawa

11.10   Mgr Monika Kasprzak, mgr Magdalena Kulesz-Hodysz (Gdańsk), mgr Maciej Marczewski (Glesum. Firma Archeologiczna Maciej Marczewski Gdańsk) –  Przemiany rozplanowania przestrzennego parceli na przykładzie odkryć dokonanych w 2015 roku przy ulicy Mariackiej 1. Referat

11.30   Mgr Olga Krukowska (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Późnośredniowieczne naczynia szklane z badań przy ul. Mariackiej 1 na Głównym Mieście w Gdańsku (badania w 2015 r.). Referat.

11.50   Mgr Marek Dworaczyk(Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Oddział w Szczecinie), mgr Maciej Gibczyński(Inwentarte Maciej Gibczyński Szczecin), mgr Anna Uciechowska-Gawron (Dział Archeologii; Muzeum Narodowego w Szczecinie) – Szczecin średniowieczny. Kwartał Młyński. Referat

12.10   Mgr Daniel Gazda (Fundacja Ureusz, Warszawa) – Nowe odkrycia na Zamku Krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim w latach 2014-2915. Referat.

12.30   Dr hab. Marcin Wiewióra, dr Bogusz Wasik (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Zamek krzyżacki w Kowalewie Pomorskim. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych w latach 2013-2015. Referat.

12.50   Dr hab. prof. UMK Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, dr Anna Halina Cicha (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Badania archeologiczno-architektoniczne przy kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu (sezon 2013). Referat

13.10-13.30 Dyskusja,kawa

13.30   Mgr Romualda Uziembło (Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu) – Kościół św. Jerzego w Toruniu ponownie odkryty. Referat

13.50   Dr hab. prof. UMK Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, dr Anna Halina Cicha (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie dawnego szpitala nowomiejskiego w Toruniu – ul. Szpitalna 4 (sezon 2014). Referat

14.10   Maciej Miścicki(Zambrów) – Wyniki badań archeologicznych w obrębie dawnego Przedmieścia Człuchowskiego w Chojnicach w 2014. Komunikat

14.20   Mgr Karolina Blusiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – Późnośredniowieczne zabytki skórzane z Chojnic (dz.1343) – wyniki analizy makro i mikroskopowej. Komunikat

14.30   Mgr Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch-Kozłowska w Gdańsku) – Badania archeologiczne w zespole klasztoru i kościoła św. Trójcy w Gdańsku – od franciszkanów do protestantów. Referat

14.50   Mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski (Muzeum w Koszalinie) – Nieistniejący kościół w Wyszeborzu w świetle badań Muzeum w Koszalinie. Komunikat

15.00-15.40 Dyskusja,przerwa obiadowa

15.40   Mgr Agnieszka Naleźny (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Patryk Muntowski(AES Pracownia Badań Archeologicznych Patryk Muntowski Tczew), mgr Piotr Gomulski, Justyna Sychowska, dr Joanna Dąbal, prof.UG dr hab. Waldemar Ossowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Wstępne wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przy kościele św. Mikołaja w Łebie. Referat

16.00   Mgr Jacek Borkowski, mgr Andrzej Kuczkowski (Muzeum w Koszalinie) –Szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe na terenie dawnego konwentu cysterek w Koszalinie. Komunikat

16.10   Mgr Magdalena Majorek  (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Sprawozdanie z badań archeologicznych w Gniewie w 2015 roku (kościół pod wezwaniem św. Mikołaja i teren przykościelny). Referat

16.30   Mgr Dawid Grupa (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Elementy obuwia skórzanego z badań archeologicznych w Gniewie. Komunikat

16.40   Mgr Alicja Gomoliszek, mgr Kalina Krasowska, mgr Marta Wołyńska (DANTISCUM. Pracownia Badań Archeologicznych w Gdańsku) – Wstępne wyniki I i II etapu badań archeologicznych przeprowadzonych na Targu Siennym w Gdańsku w sezonie 2013 i 2014. Komunikat

16.50   Mgr Kalina Krasowska (DANTISCUM. Pracownia Badań Archeologicznych w Gdańsku) – Wstępne wyniki III etapu badań archeologicznych przeprowadzonych na Targu Siennym w Gdańsku w sezonie 2014-2015. Referat

17.00   Mgr Marta Wołyńska (DANTISCUM. Pracownia Badań Archeologicznych w Gdańsku) – Zabytki pozyskane w trakcie I, II i III etapu badań archeologicznych przeprowadzonych na Targu Siennym w Gdańsku w sezonie 2013 – 2015. Referat

17.20   Mgr Mariusz Kociński(Fundacja Kulturalna ARCHE, Gdańsk), mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Maria Karolina Kocińska w Borkowie), mgr Krzysztof Dyrda (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Patryk Muntowski (AES Pracownia Badań Archeologicznych Patryk Muntowski Tczew) – Wyniki badań archeologicznych przy ul.Świętego Ducha 68 w Gdańsku. Referat

17.40   Mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Maria Karolina Kocińska w Borkowie), mgr Krzysztof Dyrda (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), mgr Patryk Muntowski (AES Pracownia Badań Archeologicznych Patryk Muntowski Tczew) – Wyniki badań archeologicznych w piwnicach Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku. Komunikat

17.50   Dr Anna Longa, mgr Jakub Prager (Pracownia Archeologiczna Azupiranu, Gdańsk) – Na północnych obrzeżach miasta – badania archeologiczne przy ulicy Jana z Kolna 11 w Gdańsku. Referat

18.10   Mgr Anna Siwiak, dr Wojciech Siwiak (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Wojciech Siwiak Bydgoszcz) – Badania archeologiczne kościoła pobernardyńskiego w Bydgoszczy. Komunikat

18.20   Dyskusja

Przejście uczestników sesji do spichlerza „Błękitny Baranek” na ul. Chmielną 53,

I rozpoczęcie spotkania koleżeńskiego

 

Piątek 20 listopada 2015 r.

9.00     Mgr Joanna Jarzęcka-Staporek (BADANIA NAUKOWE Marcin Stąporek Gdańsk) – Z przeszłości południowej pierzei Długich Ogrodów – badania na stanowisku Długie Ogrody 28 w Gdańsku. Referat

9.20     Mgr Marcela Szwonka (BADANIA NAUKOWE Marcin Stąporek Gdańsk) – Zabytki metalowe ze  stanowiska przy ul. Długie Ogrody 28 w Gdańsku. Komunikat

9.30     Mgr Joanna Jarzęcka-Staporek (BADANIA NAUKOWE Marcin Stąporek Gdańsk) – Przyczynek do znajomości gotyckiej zabudowy Głównego Miasta – baszta i szpital św. Ducha. Komunikat

9.40     Dr Michał Starski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) – O pożytkach szeroko płaszczyznowych badań archeologicznych na przykładzie parceli miejskiej w Pucku. Referat

10.00   Mgr Karolina Czonstke (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Maria Karolina Kocińska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Karolina Maria Kocińska w Borkowie), mgr Bartosz Świątkowski (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego) – Badania sondażowe na Zamku Wysokim  w Malborku. Komunikat

10.10   Mgr Ewa Fudzińska (Muzeum Zamkowe w Malborku), dr Piotr Fudziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne na stanowisku nr 18 w Kolińczu, gm. Starogard Gdański. Komunikat

10.20   Dr hab. Waldemar Ossowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Jacek Koszałka (Instytut Morski w Gdańsku), mgr Michał Grabowski (Wydzial Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego) – Prospekcja wybranych akwenów śródlądowych w województwie pomorskim w latach 2014-2015 z wykorzystaniem urządzeń hydroakustycznych. Referat

10.40   Mgr Maciej Szyszka(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Nieoczekiwane położenie cmentarzyska (z końca XV do XVII w.), w lokacyjnym Lęborku. Badania ratunkowe przy ul. Reja. Referat

11.00-11.20 Dyskusja,kawa

11.20   Mgr Piotr Banaszak (Badania Archeologiczne i Antropologiczne Piotr Banaszak Goleniów) – Wstępna analiza antropologiczna szczątków kostnych z nowoodkrytego cmentarzyska wczesnonowożytnego w Lęborku przy ul. Reja, stan.53. Komunikat

11.30   Mgr Joanna Jezierska(Muzeum Zamkowe w Malborku; Muzeum w Kwidzynie) – Nieznane relikty zabudowy przedzamcza w Kwidzynie. Komunikat.

11.40   Dr inz. Tadeusz Widerski (Katedra Geodezji; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej), dr Joanna Dabal (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), mgr Karol Daliga (Katedra Geodezji; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej) – Wartownia Fortu Carrė. Twierdza Wisłoujście w Gdańsku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Referat

12.00   Mgr Maciej Szyszka(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – Twierdza generała Haxo. Badania archeologiczno-architektoniczne redity napoleońskiej w Gdańsku. Referat

12.20   Dr Joanna Dąbal (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), dr inż. Tomasz Widerski(Katedra Geodezji; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej), mgr inż. Marek Barański (Gdańsk), dr Marcin Grulkowski (Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski; Instytut Historii PAN) – Kamienice Głównego Miasta w świetle wstępnych wyników badań archeologiczno-architektonicznych przy ul. Świetojańskiej 6 w Gdańsku. Referat

12.40   Mgr Karolina Szczepanowska (Gdańsk) – Zbiór kafli płytowych pozyskanych z badań archeologiczno-architektonicznych kamienicy Świętojańska 6 w Gdańsku w 2015 roku. Referat

13.00-13.20    Dyskusja,kawa

13.20   Mgr Mateusz Seremeta(Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie) – Wyniki i znaleziska z nadzoru archeologicznego prowadzonego w Stargardzie na rogu ulic Płatnerzy i Łokietka. Komunikat

13.30   Mgr Mateusz Sosnowski (ARCHEOPROTEKT Magdalena Kalinowska Toruń) – Wyniki badań ratowniczych na wielokulturowym stanowisku 641 w Bydgoszczy. Komunikat

13.40   Mgr Michał Grabowski (Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza w Szczecinie) – wstępne wyniki badań elementów szkutniczych w „Wraku z Hotelu” w Świnoujściu. Komunikat

13.50   Mgr Aleksander Ostasz, mgr Michał Grabowski (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu) – Wyniki prospekcji dwóch podwodnych stanowisk wrakowych z okolic Szczecina i Świnoujścia. Referat

14.00   Mgr Daniel Gazda (Fundacja Ureusz, Warszawa) – Badania archeologiczne pałacu rodu von Dohna w Gładyszach w roku 2015. Referat

14.20   Prof.dr hab. Jacek Woźny (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Poligon V-2 „Heidekraut” w Borach Tucholskich na tle archeologii wojennej Pomorza. Referat

14.40   Mgr Maciej Szyszka(Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) – „Skarby” w ruinach. Badania ratunkowe przy ul. Staromiejskiej w Lęborku. Komunikat

14.50   Dr hab.prof UWM Kazimierz Grążawski (Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie) – Podsumowanie

Około godziny 15.00 zakończenie obrad

 

Finis coronat opus

Terenowe prace Archeologii Jakubowej w 2014 roku definitywnie dobiegły już końca!

W ostatnią sobotę zakończyliśmy pracę z materiałem w naszej instytutowej pracowni i uprzątnęliśmy ją, tak by dziś już tylko wynieść przyciężkie kartony do przepastnego nowego magazynu IA UMK 🙂 Dziś też opuściliśmy niezwykle dla nas w tym roku gościnne progi Oddziału Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu, wywożąc nasz wykopowy sprzęt.

Czy wrócimy na Szpitalną 4 za rok? Czas pokaże. Tymczasem, raz jeszcze wszystkim zaangażowanym w realizację tegorocznego sezonu – WIELKIE DZIĘKI!

Archeologia jakubowa -sezon 2014 - dzień dwudziesty: ostatnie porządki w instytutowej pracowni...

Archeologia jakubowa -sezon 2014 – dzień dwudziesty: ostatnie porządki w instytutowej pracowni…

To najpiękniejszy widok jaki w życiu (na wykopie) widziałam…!

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień dziewiętnasty

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień dziewiętnasty

W zasadzie obrazek powyższy wystarczyłby za cały komentarz do tytułu i do dnia dzisiejszego… 🙂 Choć bowiem panie Ania i Asia nieustannie, jak to one, marudziły i straszyły, że koparki nie będzie i wszystko trzeba będzie samemu zakopywać, to… nasza kochana Pani Profesor i życzliwość ekipy remontującej torowisko na toruńskim Placu św. Katarzyny, sprawiły że stało się inaczej… Około godziny 10 na podwórze Szpitalna 4 wjechał potężny wóz i w nieco ponad pół godziny zrobił to co nam zajęłoby ze dwa dni. Jak wspaniały był to dla nas obrót wydarzeń najdobitniej skomentowała Julita i były to słowa z naszego dzisiejszego tytułu 🙂 DZIĘKUJEMY!!!

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień dziewiętnasty: wszyscy, jak zahipnotyzowani przyglądają się pracy koparki... Poniżej zdjęcie ekipy w towarzystwie pana Grzegorza, którego praca zapewniła (większości) naszej załogi wolny poniedziałek i niebolące plecy!

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień dziewiętnasty: wszyscy, jak zahipnotyzowani przyglądają się pracy koparki… Poniżej zdjęcie ekipy w towarzystwie pana Grzegorza, którego praca zapewniła (większości) naszej załogi wolny poniedziałek i niebolące plecy!

Oczywiście koparka nie mogła za nas zrobić wszystkiego. Zatem i dziś nie zabrakło u nas typowej pracy archeologa-dokumentalisty, kiedy Michał, Piotr i Błażej kończyli swoje rysunki. Czasem trzeba było przy tym trochę odsłonić profil zasypany przez koparę lub też uważać na rozmaite nisko przelatujące obiekty… 😉

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień dziewiętnasty: Maciek składa na dnie W-3/14 "metryczkę pamięci", Michał i Piotr kończą tam rysunki profili

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień dziewiętnasty: Maciek składa na dnie W-3/14 „metryczkę pamięci”, Michał i Piotr kończą tam rysunki profili

Ponadto, po pracy koparki zostało jednak trochę rozjechanej ziemi, do uprzątnięcia całe stosy gruzu i oczywiście zasypanie naszej – na szczęście najmniejszej – „trójeczki”. Przy dobrych humorach i coraz bardziej opadających siłach udało nam się to zadanie skończyć około godziny 13, a wizytujący stanowisko przedstawiciele administracji budynku byli pod prawdziwym wrażeniem.

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień dziewiętnasty: zdjęcie pod tytułem "pokażcie jak jesteście zmęczeni" oraz w strefie Błażeja ręką Błażeja podrasowany upadający strach na wróble... :)

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień dziewiętnasty: zdjęcie pod tytułem „pokażcie jak jesteście zmęczeni” oraz w strefie Błażeja ręką Błażeja podrasowany upadający strach na wróble… 🙂

Ostatnią godzinę naszego dzisiejszego pobytu na stanowisku zajęło to, co najprzyjemniejsze – podsumowanie i podziękowanie. Było wiele radości, uścisków, miłych słów i prezentów, a wśród nich elementy przyodziewka, glukozy, oporządzenia archeologicznego, wystroju wnętrz, a nawet słodkiej wody ognistej… Tak dobrze, to jest tylko w EKSPEDYCJI JAKUBOWEJ!!!

Małe podsumowanie tegorocznych badań znalazło się dziś w artykule w „Gazecie Pomorskiej”. Polecamy!

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień dziewiętnasty: końcowe podziękowania i Pani Profesor przy i w swoich upominkach...

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień dziewiętnasty: końcowe podziękowania i Pani Profesor przy i w swoich upominkach…

Drodzy Przyjaciele! Szósty sezon prac Ekspedycji Jakubowej, pierwszy przy Szpitalnej 4, pora uznać za zakończony!… Przynajmniej w terenie 😉

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień dziewiętnasty: MY, robiący za strzałkę północy :)

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień dziewiętnasty: MY, robiący za strzałkę północy 🙂

Na koniec trochę prywaty:

Kasiu, Ewo, Asiu, Magdo, Madziu, Izo, Judyto, Julito, Moniko, Maćku, Mateuszu, Błażeju, Sarenko, Kubo, Bartku Korneliuszu, Tobiaszu, Adamie, Piotrze, Michale – za cały Wasz trud, setki wbitych łopat i wypisanych metryczek, za wszystkie zabytki wydzielone, sterty kafli, na które już nie możemy patrzeć, fragmenty (także te najmniejsze) ceramiki, za wszystkie bury i ciche chwile oraz wszystkie wspólne śmiechy, za zjedzone razem „Grześki”, absurdalne żarty i życzliwość dla wykopowych kotów – DZIĘKUJEMY! pani Asia i pani Ania

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień dziewiętnasty: MY... z naszymi pamiątkowymi trofeami :)

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień dziewiętnasty: MY… z naszymi pamiątkowymi trofeami 🙂

 

Ten sam tytuł, co wczoraj ;)

Osiemnasty dzień badań przyniósł sporo pracy. Najwięcej napracowała się dziś załoga W-2/14 (jednakże, trzeba to zaznaczyć od czasu do czasu solidarnie wspierali ją także członkowie innych ekip!). Zasypane zostało tu 2/3 (no dobra, 3/4 wykopu). Wszystko to, zwłaszcza po godzinie 12, gdy coraz więcej było słońca i ciepła, nie było łatwym zadaniem. Do tego jeszcze pies w hałdzie pogrzebany (dosłownie!) i przypowieści o Jesiotrze, przerwy na cukierka i niedostatki wody łagodnie gazowanej… wszystko to składało się dziś na trudną pracę w tym miejscu. Jedyną dłuższą przerwą – choć też nie dla wszystkich – było odsłanianie i dokumentowanie profilu naszej studni. Cóż, żadna to rewelacja i jeśli ktoś kiedyś chciałby ją trwale odsłonić… niech lepiej dobrze uważa i przygotuje sporo materiału na jej wzmocnienie…

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień osiemnasty: Mateusz i Michał odsłaniają profil studni. Reszta ekipy obserwuje to z dużym przejęciem...

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień osiemnasty: Mateusz i Michał odsłaniają profil studni. Reszta ekipy obserwuje to z dużym przejęciem…

W wykopie W-3/14 trzeba było jeszcze wyeksplorować kilka warstw, przebić się przez trzeci już calec w tym wykopie, późnośredniowieczny (a tak liczyliśmy, że będzie łużycki!) obiekt, by wreszcie dojść do calca właściwego i zakończyć wykop. Zakończyć w przestrzeni mającej mniej więcej 50 na 40 cm… Udało się i już nawet mamy zrobioną część dokumentacji fotograficzno-rysunkowej(!).

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień osiemnasty: trudy pracy w W-3/14... Jeszcze można się zamachnąć łopatą, lecz zaraz trzeba będzie przestawić się na wiadro, a na domiar złego zacznie brakować stopni w drabinie...

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień osiemnasty: trudy pracy w W-3/14… Jeszcze można się zamachnąć łopatą, lecz zaraz trzeba będzie przestawić się na wiadro, a na domiar złego zacznie brakować stopni w drabinie…

W W-1/14 też było dziś troszkę zakopywania, przede wszystkim jednak skupiano się tam na kończeniu rysunków. Nie wszyscy się wyrobili na czas, ale cóż, gdy trzeba było odkopywać fundament zasypany przez nadgorliwych kolegów i koleżanki, to nie ma się co dziwić 😉

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień osiemnasty: rysowanie we wszystkich wykopach... w niektórych, jak widać z silną nadwykopową obstawą ;)

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień osiemnasty: rysowanie we wszystkich wykopach… w niektórych, jak widać z silną nadwykopową obstawą 😉

Jutro – jeśli wszystko pójdzie nam zgodnie z planem – czeka nas ostatni dzień prac terenowych w sezonie 2014. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem…

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień osiemnasty: dziś w strefie Błażeja, Błażej w swoim klasycznym wydaniu majstra (tylko kasku brak) oraz Majster Kotałek, który dokonuje inspekcji W-1/14 i oceny stopnia stabilności tamtejszej rury

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień osiemnasty: dziś w strefie Błażeja, Błażej w swoim klasycznym wydaniu majstra (tylko kasku brak) oraz Majster Kotałek, który dokonuje inspekcji W-1/14 i oceny stopnia stabilności tamtejszej rury

Dzień kopania i rysowania

Dziś nie wyeksplorowaliśmy żadnej warstwy i nie pozyskaliśmy żadnego zabytku, a jednak napracowaliśmy się przednio i bardzo dużo zostało zrobione. Przede wszystkim, głównym punktem dnia był ponowny pochówek kości ludzkich z naszych poprzednich badań przy kościele św. Jakuba. Proboszcz parafii, ks. Wojciech Kiedrowicz, zgodził się byśmy pochówku tego dokonali w jednym z zeszłorocznych wykopów. Nasz wybór padał na W-13/13 zlokalizowany przy zakrystii. Rankiem pani Asia z Tobiaszem pojechali specjalnym transportem do Bydgoszczy, gdzie w gościnnych murach Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK nasz ekspedycyjny antropolog – dr Jarosław Bednarek przeprowadzał analizę kości ludzkich z ostatnich jakubowych sezonów. Teraz przebadane szczątki postanowiliśmy złożyć ponownie na cmentarzu, na którym pochowano je przed wiekami, w ziemi, która rok temu na nasze życzenie ponownie została poświęcona przez tutejszych księży. Tak też się stało 🙂 Operacja wykopania dołu, pochowania kości i ich zasypania zajęła nam prawie cały dzisiejszy dyżur, ale zakończona została pełnym sukcesem!

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień siedemnasty: rekonstrukcja wydarzeń na dawnym wykopie W-13/13 - wykopywanie dołu na szczątki, kartony przybyłe z Bydgoszczy (widać, że ich ilość nie przypadła do gusty Julicie), układanie kości przez Asię i Błażeja (w tle oberwany profil...), dno wykopu ze złożonymi kośćmi w oku kamery pana z TV UMK, wygładzanie miejsca po zasypanym wykopie

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień siedemnasty: rekonstrukcja wydarzeń na dawnym wykopie W-13/13 – wykopywanie dołu na szczątki, kartony przybyłe z Bydgoszczy (widać, że ich ilość nie przypadła do gusty Julicie), układanie kości przez Asię i Błażeja (w tle oberwany profil…), dno wykopu ze złożonymi kośćmi w oku kamery pana z TV UMK, wygładzanie miejsca po zasypanym wykopie

Jednocześnie, wykonana została dziś pełna dokumentacja rysunkowa naszego największego wykopu, czyli „dwójeczki”. Zespoły w składzie Iza-Ewa oraz Kasia-Kuba i Kasia-Tobiasz, niesamowicie sprawnie i wprawnie przeprowadziły tę akcję rysunkową. Dzięki temu jeszcze pod koniec dzisiejszych prac mogliśmy…

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień siedemnasty: rysownicy W-2/14 w akcji :)

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień siedemnasty: rysownicy W-2/14 w akcji 🙂

…zacząć zasypywać ten nasz największy i najgłębszy dołek! 😉

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień siedemnasty: Mateusz, kierownik W-2/14 składa na dnie wykopu "metryczkę pamięci" obok piękne wykopowe Gracje pozują, gdy mężczyźni pracują, poniżej - już wszyscy w szale zakopywania...

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień siedemnasty: Mateusz, kierownik W-2/14 składa na dnie wykopu „metryczkę pamięci” obok piękne wykopowe Gracje pozują, gdy mężczyźni pracują, poniżej – już wszyscy w szale zakopywania…

Wreszcie, dziś mieliśmy też trzy akcje specjalne. Otwiera ją wizyta na wykopie władz konserwatorskich – Pana Sambora Gawińskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Pani Joanny Sosnowskiej, archeologa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Ochrony Zabytków. Drugą, najdłuższą akcją, była praca u nas naszych zaprzyjaźnionych fizyków z UMK. Ekipa, której trzon stanowią dr hab. Alicja Chruścińska oraz dr Krzysztof Przegiętka, od 2010 roku systematycznie wykonuje datowanie metodą termoluminescencji cegieł z odkrywanych przez nas fundamentów. W tym roku po raz pierwszy będą one dotyczyć budynku dawnego nowomiejskiego szpitala. Jako trzecią wizytę specjalną należy wspomnieć pobyt u nas telewizji uniwersyteckiej, która kręciła mini-dokument o naszych badaniach. Może tym razem go nie zgubią i wyemitują? 😛

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień siedemnasty: pobieranie prób cegieł z fundamentu szpitala oraz spacer po stanowisku Pani Profesor w towarzystwie najwyższych w województwie władz konserwatorskich

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień siedemnasty: pobieranie prób cegieł z fundamentu szpitala oraz spacer po stanowisku Pani Profesor w towarzystwie najwyższych w województwie władz konserwatorskich

 

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień siedemnasty: troszkę inne obrazki z tego dnia - Asia romantycznie wsparta o mur (tylko bez nieobyczajnych skojarzeń, jak u Pani Ani!), nasze kotki-wykopki, odpoczywające w trawie oraz w strefie Błażeja: Błażej jako nadzorca przy W-13/13 oraz tradycyjnie, klęczący przy rysunku fundamentu...

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień siedemnasty: troszkę inne obrazki z tego dnia – Asia romantycznie wsparta o mur (tylko bez nieobyczajnych skojarzeń, jak u Pani Ani!), nasze kotki-wykopki, odpoczywające w trawie oraz w strefie Błażeja: Błażej jako nadzorca przy W-13/13 oraz tradycyjnie, klęczący przy rysunku fundamentu…

Zdążyć przed deszczem… i końcem wykopalisk

Było chłodno, czasem wręcz zimno. Było pochmurno, a czasem i kilka kropel deszczu pospadało na nas, ale pracowaliśmy. Pracowaliśmy dziś dzielnie i wytrwale na wszystkich wykopach. W W-1/14 działa ekipa rysowników dzielnie dowodzona przez mgr Asię Ciesielską, która tak szkoliła Bartka i Adama, że wrysowali wszystkie dolne i środkowe partie profili wykopów. Jednocześnie, jak co roku, przy fundamencie, oddając się z zapałem wrysowywaniu kamieni, zaprawy i cegieł, klęczał (no może częściej siedział) Błażej.

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień szesnasty: w W-1/14 przygotowanie do rysunku i ekipa rysowników z uśmiechem przy pracy

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień szesnasty: w W-1/14 przygotowanie do rysunku i ekipa rysowników z uśmiechem przy pracy

Tymczasem, w W-2/14 w coraz trudniejszych warunkach kontynuowano eksplorację, czekając już tylko hasła od Pani Profesor: kończymy wykop! I te słowa dziś padły 🙂 Już za nami doczyszczanie profili i ich dokumentacja fotograficzna. Jutro od rana startujemy tu z rysunkami.

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień szesnasty: w W-2/14 Jakub wykopuje ostatnie warstwy dołka sondażowego... Obok już pełnia szczęścia ekipy z powodu zamknięcia wykopu

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień szesnasty: w W-2/14 Jakub wykopuje ostatnie warstwy dołka sondażowego… Obok już pełnia szczęścia ekipy z powodu zamknięcia wykopu

W W-3/14 jest już dość głęboko. Małe rozmiary wykopu i wdzięczne do eksploracji warstwy sprawiają, że tutejsza ekipa idzie jak burza. Wykop nie pozwala jednak na nudę, przynajmniej Maćkowi zmagającemu się z opisywaniem coraz to nowych tu przeplamień, soczewek, wtrętów… Ciekawostką jest, że dziś znaleziono tu coś, co nie wiadomo czym jest, ale jest bardzo ciekawe – nieduży, kamienny lub ołowiany stożek z jakimiś oznaczeniami. Czyżby to dawny pion murarski?… Z tą zagadką kończymy dzień szesnasty badań AD 2014, czekając na zapowiadający się na bardzo pracowity dzień siedemnasty…

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień szesnasty: na wesoło - Julita prezentuje szpadel, KTÓRY NIE ONA ZŁAMAŁA, Bartek z kolei przedstawia wypracowaną latami praktyki metodyczną pozycję do profesjonalnego trzymania łaty podczas fotografowania profilu, a w strefie Błażeja jest Błażej ze swym rzymskim trofeum na szyi i miarą krawiecką (związku brak) oraz Błażej bezlitośnie odpytujący Panią Profesor z postępów w sprawdzaniu jego magisterki...

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień szesnasty: na wesoło – Julita prezentuje szpadel, KTÓRY NIE ONA ZŁAMAŁA, Bartek z kolei przedstawia wypracowaną latami praktyki metodyczną pozycję do profesjonalnego trzymania łaty podczas fotografowania profilu, a w strefie Błażeja jest Błażej ze swym rzymskim trofeum na szyi i miarą krawiecką (związku brak) oraz Błażej bezlitośnie odpytujący Panią Profesor z postępów w sprawdzaniu jego magisterki…

Trochę tego i owego… generalnie deszczowego

Trzeci, miejmy nadzieję, że ostatni tydzień naszych prac zaczął się deszczowo. Ciężkie chmury wisiały nad miastem od rana, ale że nie padało ochoczo przystąpiliśmy do pracy. Godzinę później ze spływającymi wodą łopatami, zamoczonymi koszykami i wiadrami zbiegaliśmy smagani deszczem ze stanowiska… Kto mógł pojechał do domu/akademika wymienić zatopione buty i spodnie na bardziej suche wdzianka, innym te elementy odzienia trzeba było dowieźć. Dowieźć do Instytutu, gdzie zabraliśmy się po raz kolejny do „gabinetówek”. Praca szła sprawnie, szybko z podpisywania i czyszczenia przeszliśmy do rysowania, głównie kafli. I już wiemy, że objawiają się nam pierwsze rysownicze talenty… 🙂 Oby jutro pogoda była łaskawsza, wszak jeszcze mamy sporo do zrobienia!

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień piętnasty: w W-2/14 wytrwale i uparcie dążą do zakończenia warstwy zasypiskowej, kopiąc swój wykop studniowy (dosłownie i w przenośni); w przestrzeni między W-1/14a W-3/14 trochę śmiechu, ale już Julita spogląda z niepokojem w niebo, czując pierwsze krople nadchodzącej ulewy...

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień piętnasty: w W-2/14 wytrwale i uparcie dążą do zakończenia warstwy zasypiskowej, kopiąc swój wykop studniowy (dosłownie i w przenośni); w przestrzeni między W-1/14a W-3/14 trochę śmiechu, ale już Julita spogląda z niepokojem w niebo, czując pierwsze krople nadchodzącej ulewy…

Archeologia jakubowa - sezon 2014 - dzień piętnasty: praca w pracowni

Archeologia jakubowa – sezon 2014 – dzień piętnasty: praca w pracowni